Category Archives: Чиновници/държавни служители

задължения на държавния служител

Задължения на държавния служител

Основната цел при установяване на задълженията на държавния служител е да се обезпечи доброто функциониране на държавната служба. В тази връзка задачите могат да бъдат обединени в три групи: Задачи свързани в възникване на служебните правоотношения. Задачи свързани с изпълнението на длъжността. Задачи свързани с

постъпване на държавна работа или стаж

Постъпване на служба

Постъпване на служба. Срок за изпитване. Заемане на стажантски длъжности. Служебно досие. Актът за наказване за назначаване се връчва на лицето кандидатстващо за длъжност държавен служител но фактическия състав по заемане на държавната служба не е завършен съгласно чл.14 ал.1 от ЗДС служебните правоотношения възникват

държавен служител

Условия за заемане на държавна служба

Условията за заемането на държавна служба са нормативна установени в ЗДС , конкретно в чл.7 ал.1, който изисква кандидата да е български гражданин, да е пълнолетен, да не е поставян под запрещение, да не е осъждан за умишлено действие, да не е лишен от правото